1397/8/23 چهارشنبه
پلمپ یک مرکز غیر مجاز لیزر درمانی در آبادان
براساس گزارشات واصله و بررسی کارشناسان اداره نظارت برامور درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان،درمورخه 1397/8/22باحکم مقام محترم قضایی ودرمعیت نیروی انتظامی وکارشناسان مرکز بهداشت وامور حقوقی مرکز لیزر درمانی غیر مجازی که مجهز به تجهیزات پزشکی بوده وارائه خدمات بدون مجوز فعالیت غیر قانونی داشت پس از شناسایی پلمپ وپرونده به دادستانی شهرستان آبادان از سوی امور حقوقی ارسال گردید.

.


نسخه قابل چاپ