اخبار

.

این بازدید  با هدف ارزیابی وکارشناسی سومین مطب روانپزشکی جهت ارائه خدمات درمانی  در شهر ستان آبادان صورت پذیرفته است.