اخبار

.


نشست مشترک حوزه معاونت درمان با روسای سازمان نظام پزشکی شبکه های تابعه دانشکده پیرامون چالش های نظارتی در راستای ارتقای کمی و کیفی خدمات مراکز تشخیصی درمانی سرپایی انجم گردید.