روان درمانی جایگزین مسکن‌ها برای دردهای مزمن
به خاطر قلبتان روزی یک تخم مرغ بخورید
نور لامپ بر خواب تاثیر می‌گذارد
دیابت، قلبتان را به سکته می‌اندازد


 ردیف
عنوان فعالیت های اداره نظارت برمراکز وموسسات پزشکی
وپیراپزشکی سرپایی
1
انجام بازدید های نظارتی دوره ایی پیش بینی شده ،سرزده ،محسوس 
ونامحسوس از مراکز وموسسات پزشکی وپیراپزشکی سرپایی
2
صدور تاییدیه نظارتی جهت دفاتر کار،مطب ،مراکز وموسسات پزشکی
وپیراپزشکی سرپایی
3
نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب وزارت بهداشت ودرمان  
در مرکز وموسسات پزشکی وپیراپزشکی سرپایی
4
نظارت بر تاسیس مراکز وموسسات پزشکی وپیراپزشکی سرپایی
5
رسیدگی به شکایات رسیده به اداره نظارت بردرمان وارجاعی به
معاونت درمان در بخش مراکز پزشکی وپیراپزشکی سرپایی
6
صدور گواهی سابقه شغلی بر ای شاغلین در بخش مراکز و
موسسات پزشکی وپیراپزشکی سرپایی جهت دستگاهها و
نهادهای دولتی وغیر دولتی
7
استعلام درخصوص عدم اعتیاد کارکنان ومتقاضیان تاسیس و
مسئول فنی مراکز وموسسات پزشکی وپیراپزشکی سرپایی
از معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی آبادان
8
استعلام درخصوص عدم سوپیشینه کیفری کارکنان ومتقاضیان
تاسیس ومسئول فنی مراکز وموسسات پزشکی وپیراپزشکی سرپایی 
ازاداره تشخیص هویت نیروی انتظامی
9
استعلام درخصوص عدم سوپیشینه انتظامی کارکنان و
متقاضیان تاسیس ومسئول فنی مراکز وموسسات پزشکی
وپیراپزشکی سرپایی از سازمان نظام پزشکی
10
انجام ماموریتهای اداری  از شبکه بهداشت ودرمان های تابعه
11
تشکیل جلسات اداره نظارت با کارشناسان ذیربط وشبکه های تابعه
12
رسیدگی به امور بیماران نیازمند وبی بضاعت
13
ارسال دستورالعمل ،قوانین ومقررات مربوط به نحوی نظارت
وتاسیس مراکز وموسسات پزشکی سرپایی
14
درخواست بازدید بهداشتی جهت دفاتر کار،مطب ،مراکز وموسسات
پزشکی وپیراپزشکی سرپایی
15
استعلامات در زمینه گواهی های آموزشی،درمانی متقاضیان
فعالیت در مراکز وموسسات پزشکی وپیراپزشکی سرپایی
16
صدور وتمدید مجوز تاسیس واحد تزریقات وپانسمان در مطب پزشکان
17
معرفی مراکز وموسسات پزشکی وپیراپزشکی متخلف دارای مجوز
وفاقد مجوز به کمیسیون ماده (11) تعزیرات
18
معرفی مراکز وموسسات پزشکی وپیراپزشکی متخلف دارای مجوز
وفاقد مجوز به دادگاههای انقلاب اسلامی
19
معرفی مراکز وموسسات پزشکی وپیراپزشکی متخلف دارای مجوز به
سازمان نظام پزشکی
20
اعلام پسخوراند نواقص بازدید های نظارتی مراکز وموسسات پزشکی 
وپیراپزشکی سرپایی
21
احضار مسئولین فنی مراکز متخلف به اداره نظارت بردرمان دانشکده
علوم پزشکی
22
درخواست گواهی عدم نیاز در ساعات غیر موظف اداری شاغلین در
مراکز وموسسات پزشکی وپیراپزشکی سرپایی
23
تشکیل پرونده جهت کلیه متقاضیان تاسیس مطب ،دفترکار ومراکز
وموسسات سرپایی پزشکی وپیراپزشکی
24
اعلام جانشینی و تعطیلی مراکز وموسسات پزشکی وپیراپزشکی
به ادراره مالیات ودارایی،نظام پزشکی،سازمان های بیمه گر
25
اعلام مفقودیت مهر ومدارک شناسایی کارکنان شاغل و
پزشکان در مراکز وموسسات پزشکی وپیراپزشکی سرپایی وبستری
26
ارائه اطلاعات وآمار درزمینه مراکز وموسسات پزشکی وپیراپزشکی
سرپایی
27
برگزارجلسات آموزشی وتوجیهی در حوزه نظارت بر مراکز
وموسسات پزشکی وپیراپزشکی سرپایی
28
تایپ وصدور نامه های در اتوماسیون اداری معاونت درمان دانشکده
علوم پزشکی آبادان

تعداد بازديد اين صفحه: 4491
تعداد بازديد کنندگان سايت: 24981209 تعداد بازديد زيرپورتال: 80925 اين زيرپورتال امروز: 60 سایت در امروز: 15930 اين صفحه امروز: 3