اسلایدر
1398/9/15 جمعه
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان
ارسال مقالات پرسنلي براي ارزشيابي سال 98
ارسال مقاله

اطلاعیه:

احتراما پیرو نامه معاون محترم توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی آبادان در خصوص ارسال مقالات پرسنل رسمی ، پیمانی ، قراردادی تبصره 5  ماده 31 (تبصره 3 قدیم) ،  با در نظر گرفتن  دستورالعمل جدید پیوست ، مقالات تهیه و حداکثر تا تاریخ 21/10/98  به گروه توسعه سازمان و تحول اداری این معاونت ارسال نمایند .


تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir