اطلاعیه ها
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان شروع فرآيند ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران در سال 98 ( مرحله اول ) رزشیابی سال 98 مرحله اول
اطلاعیه مهم


دراجرای دستورالعمل مدیر کل محترم منابع انسانی وزارت متبوع مبنی برشروع فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران در سال 1398 ،مقتضی است تا تمامی  کارکنان ( رسمی، پیمانی، قراردادی تبصره 5 ماده31 ) با توجه به راهنمای موجود جهت تکمیل فرم ارزشیابی ( مرحله اول ) در فاصله  زمانی14/09/98 لغایت 14/10/98  به پورتال دانشکده/ سامانه فیش حقوقی/ سامانه ارزیابی عملکرد مراجعه نمایند .
مزید اطلاع فایل راهنما در صفحه اصلی سامانه یادشده موجود می باشد. درصورت هرگونه پرسش و اطمینان از سمت و نوع فرم ارزیابی  به رابط واحد مربوطه مراجعه نمایید .مسئولیت حسن اجرای این  بخشنامه به عهده مسئول اموراداری آن واحد می باشد. بدیهی است مدت مذکور قابل تمدید نمی باشد.