اطلاعیه
صدور تخصیص تا مرحله ششم بسته های طرح تحول نظام سلامت سال 97 -کمک به هزینه های بیماران خاص و سرطانی در راستای حمایت از بیماران صعب العلاج(مرحله پنجم و ششم)
-کاهش میزان پرداختی بیماران و حمایت از بیماران صعب العلاج بستری در بیمارستانهای تابعه(مرحله ششم)
-ارزش نسبی خدمات سرپائی
-حمایت ماندگاری پزشکان مناطق محروم پرداخت ثابت و عملکردی(مرحله سوم تا ششم)
-حضور پزشکان مقیم در بیمارستانهای تابعه(مرحله سوم تا ششم)