اخبار
1398/9/11 دوشنبهمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان
مانور آموزشی زلزله در مدارس شهرستان های آبادان ،خرمشهر و شادگان برگزار شد.
مانور آموزشی زلزله در مدارس شهرستان های تابعه مرکز حوادث و فوریت های پزشکی با محوریت اقدامات قبل ،حین و بعد از حادثه برای دانش آموزان برگزار گردید.

.

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان ؛

هم زمان با اجرای مانور آموزشی ایمنی مدارس در برابر زلزله در سراسر کشور ، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آبادان برای مدارس شهرستان های تحت پوشش خود مانور آموزشی با محوریت اقدامات قبل ، حین و بعد از حادثه برگزار کرد.

این مانور برای ۷۰۰ دانش آموزش اجرا شد. در این مانور نحوه برخورد با مخاطرات موجود هنگام زلزله و انتخاب مکان ایمن در وقوع حادثه ، نحوه انتقال مصدومین و بیحرکت سازی مددجویان و کمک های اولیه برای دانش آموزان تدریس شد.

در ادامه تصاویری از اجرای این مانور آموزشیرا مشاهده می کنید؛


بیشتر