کارگاه آموزش

.

در این کارگاه که در دانشگاه ایران برگزار گردید دانشگاههای گلستان و مشهد که سیسستم ارجاع را به صورت آزمایشی اجرا کرده بودند گزارشی در این خصوص ارائه دادند سپس رفع ابهامات این سیستم به صورت پرسش و پاسخ صورت گرفت و زمانبندی اجرای سیستم ارجاع نیز انجام شد

بیشتر