اخبار

.

در این بازدید که از بیمارستانهای شهید بهشتی و ولی عصر خرمشهر به عمل آمد کلیه آیتم های برنامه طرح تحول سلامت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

بیشتر