شرح وظایف کارشناس اعتبارات عمرانی

1-      تنظیم فرم های لایحه بودجه اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای براساس قیمت تمام شده
2-     تهیه و ابلاغ بخشنامه بودجه دانشگاه به واحدهای تابعه براساس بخشنامه کلی بودجه کشور و مصوبات هیات امناء
3-     تعیین و ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها براساس برنامه های عملیاتی تائید شده
4-     ارائه بودجه تنظیم شده مطابق برنامه عملیاتی سالانه به هیات امناء و دفاع از موارد آن
5-     نظارت بر نحوه ی تکمیل فرم های بودجه عملیاتی براساس دستورالعمل سالانه بودجه در واحدهای تابعه
6-     تهیه و تنظیم موافقتنامه های مصوب سالانه و ارائه به هیات امناء و وزارت متبوع
7-     تهیه و تنظیم موافقتنامه های اصلاحی سالانه و ارائه به هیات امناء و وزارت متبوع
8-    نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات و ابلاغ به مدیریت مالی براساس پیشرفت برنامه های عملیاتی
9-     ثبت تفاهم نامه( اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای  واحدها در نظام نوین مالی
10-    ثبت تخصیص اعتبارات واحدها در نظام نوین مالی
11-    تنظیم فرم های پیشنهاد بودجه تملک دارائی های سرمایه ای ملی و استانی و ملی استانی شده براساس برنامه های استراتژیک
12-   تکمیل فرم های موافقتنامه های استانی،ملی و ملی استانی شده و ثبت اطلاعات در سامانه های مربوطه و پیگیری تا تبادل موافقتنامه ها
13- توزیع اعتبارات عمرانی بین واحدهای دانشگاهی براساس برنامه های عملیاتی مصوب و ابلاغ آن به وادها
14- ابلاغ تخصیص اعتبارات عمرانی در مقاطع سه ماهه به واحدها براساس پیشرفت برنامه عملیاتی
15- پیگیری دریافت تخصیص از استانداری و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری
16-   پشتیبانی از بودجه ریزی انجام شده در طول سال و انجام جابجایی در حدود مقررات مطابق با پیشرفت برنامه عملیاتی
17- بررسی و تهیه قوانین و مقررات و تصویب نامه و دستورالعمل ها در خصوص بودجه ریزی عملیاتی جهت ابلاغ به واحدهای تحت پوشش
18- تکمیل فرم های بودجه ریزی عملیاتی مطابق با بخشنامه بودجه سنواتی و دستورالعمل های اجرایی نظام نوین مالی
 
 


امروز
جمعه 16 خرداد 1399  
          
   
       
   
       
   
          
 
       
   

         
     
      
تعداد بازديد اين صفحه: 3905
تعداد بازديد کنندگان سايت: 25209032 تعداد بازديد زيرپورتال: 219716 اين زيرپورتال امروز: 250 سایت در امروز: 14996 اين صفحه امروز: 1