پنجشنبه 14 فروردين 1399  

معرفی

ریاست مرکز بهداشت.


سرپرست مرکز بهداشت آبادان
مهندس جعفر ربیحاوی

مدرک تحصیلی:
کارشناس بهداشت محیط